AG Dirnagl

Name

Funktion

E-Mail

Telefonnumer

Prof. Dr. Ulrich Dirnagl

Gründungsdirektor, AG Leiter

ulrich.dirnagl@bihealth.de

+49 30 450 560 134/543 060

Dr. René Bernard

Quality Manager/EQIPD Projektmanager

(Exp. Neuro, Charité)

rene.bernard@charite.de

+49 30 450 560 388

Sarah McCann, PhD

Postdoc

sarah.mccann@charite.de

+49 30 450 543 673

Meggie Danziger, MSc

Doktorandin

meggie.danziger@charite.de

+49 30 450 543 013

Dr. Esmeralda Heiden

Quality Managerin

(Exp. Neuro, Charité)

esmeralda.heiden@charite.de

+49 30 450 527 032

Constanze Holman

Projektmanagerin SPOKES (Wellcome Trust)

mary.holman@charite.de

+49 30 450 543 043

Dr. Marcel Kopp

Postdoc

marcel.kopp@charite.de

+49 30 450 560 075

Josefine Kunert

Projektmanagerin "Externe Validität von Tierexperimenten"

josefine.kunert@charite.de

+49 30 450 560 635

Dipl.-Biochem. Claudia Kurreck

Quality Managerin/PREMIER Projektmanagerin

(Exp. Neuro, Charité)

claudia.kurreck@charite.de

+49 30 450 560 664

Dr. Lorena Martinez Gamboa

GOT IT Projektmanagerin

(Exp. Neuro, Charité)

lorena.martinez_g@charite.de

+49 30 450 560 564

PD Dr. Tim Neumann

Projektkoordinator Wellcome Trust – BIH MERIT

tim.neumann@charite.de

+49 30 450 543 055

Dipl. Ing. Ingo Przesdzing

Projektmanager, labfolder Administrator

ingo.przesdzing@charite.de

+49 30 450 660 231

Gabriela Seidel-Hart

Assistentin

gabriela.seidel@charite.de

+49 30 450 560 122